Savjetovanje s javnošću

Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Zadra   |   01.12.2017.

 

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/17) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je donijeti odluku o načinu pružanja javnih usluga u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17). Uredba je stupila na snagu 01. 11. 2017. godine. 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Zadra uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Na taj se način želi upoznati javnost sa Nacrtom prijedloga odluke i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

 

Sve informacije nalaze se na linku:

 

http://www.grad-zadar.hr/vijest/opce-vijesti-28/savjetovanje-s-javnoscu-nacrt-prijedloga-odluke-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-prikupljanja-mijesanog-komunalnog-otpada-i-biorazgradivog-komunalnog-otpada-na-podrucju-grada-zadra-4145.html

 

 


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.