CGO Biljane Donje

Odobreno financiranje projekta   |   20.10.2016.

 

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović odobrio je financiranje projekta gradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje čija je vrijednost procijenjena na 377 milijuna kuna, a kojim će se osigurati uspostava sustava gospodarenja otpadom na području Zadarske i južnog dijela Ličko-senjske županije.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je projekt Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 377,3 milijuna kuna, od čega je 70,6% osigurano iz Kohezijskog fonda EU, 19,35% osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a lokalnim sufinanciranjem osigurano je preostalih 10% investicije. Uz gradnju samog centra projekt obuhvaća i gradnju tri pretovarne stanice u Biogradu na Moru, Gračacu i Pagu.


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.