OBAVIJEST o stavljanju na javni uvid Nacrta Programa zaštite okoliša Grada Zadra

OD 9.KOLOVOZA DO 7. RUJNA 2016. GODINE   |   08.08.2016.

 

Nacrt Programa stavlja se na javni uvid na mrežnu stranicu Grada Zadra: www.grad-zadar.hr  te u prostorijama Grada Zadra na adresi: Grad Zadar, Brne Krnarutića 13, 23 000 Zadar, III kat, soba broj 16

radnim danom od 9.00 do 14.00 sati.

Nacrt Programa biti će na javnom uvidu u trajanju od 30 dana, i to od 09. kolovoza  do 07. rujna 2016. godine.

Tijekom trajanja javnog uvida javnost i zainteresirana javnost može dati mišljenja, primjedbe i prijedloge upisivanjem u Knjigu mišljenja, primjedbi i prijedloga koja se nalazi u prostorijama Grada Zadra u kojima je izložen Nacrt Programa, putem elektronske pošte: otoci.okolis@grad-zadar.hr ili putem pošte na adresu: Grad Zadar, UO za razvitak otoka i zaštitu, Narodni trg 1, 23 000 Zadar, najkasnije do posljednjeg dana javnog uvida odnosno 07. rujna 2016. godine.


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.