Gospodarenje otpadom danas i sutra

Informiranje i sudjelovanje javnosti

 

Informiranje i sudjelovanje u odlučivanju
Prema Aarhuškoj konvenciji, koju  je Hrvatska ratificirala 2006., Zakonu o zaštiti okoliša iz 2007., Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša iz 2008. i Zakonu o održivom gospodarenju otpadom iz 2013. javnost i zainteresirana javnosti ima pravo biti informirana i sudjelovati u izradi planova i programa koji se odnose na okoliš, pa tako i u izradi planova gospodarenja otpadom.

Zakon o zaštiti okoliša propisao je da javnost ima pravo iznijeti svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga planova koji se odnose na okoliš, kako za one za koje provodi strateška procjena utjecaja na okoliš, tako i za one za koje se ne provodi.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom propisao je da javnost ima pravo dati mišljenje, prijedloge i primjedbe na nacrt plana gospodarenja otpadom gradova i općina. Poziv na davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na nacrt plana gospodarenja otpadom gradovi i općine trebaju putem medija. U pozivu javnost treba biti upoznata s mjestom, načinom i vremenom iznošenja mišljenja, prijedloga i primjedbi. Javnost ih može iznositi u roku koji ne može biti kraći od 30 dana od dana objave nacrta plana gospodarenja otpadom.

Prema Smjernicama za primjenu Aarhuške konvencijePreporukama iz Maastrichta tijela vlasti bi se prilikom uključivanja javnosti u izradu planova koji su tiču okoliša, pa tako i planova gospodarenja otpadom trebala rukovoditi sljedećim smjernicama:

Opći zahtjevi Smjernice za primjenu

Uspostaviti transparentan i pravedan okvir za sudjelovanje javnosti u planovima i programima koji se tiču okoliša

 • Jasna pravila (strategija) sudjelovanja javnosti (potiče se poduzimanje aktivnosti i koje nisu zakonom propisane)
 • Postupak sudjelovanja javnosti mora biti otvoren za različite perspektive, uključujući i one protiv

Identificirati sudjelujuće javnosti

 • Alati za identifikaciju sudjelujućih javnosti – voditi računa o tome da javnost za neke planove i programe može biti jako široka
 • Uzeti u obzir različite skupine javnosti, a kako mnoge odluke uključuje društvene i ekonomske aspekte, treba identificirati i te skupine javnosti
 • Identificirati i one skupine javnosti koje mogu ometati transparentnost i uravnoteženost odlučivanja, kao na primjer lobističke skupine u posebnom odnosu s tijelima vlasti

Rano sudjelovanje javnosti u izradi planova i programa koji se tiču okoliša

 • Javnost treba uključiti što ranije, najkasnije tijekom izlaganja nacrta plana i programa, te je nastaviti uključivati u daljnjem tijeku odlučivanja
 • Tijela vlasti osim preferencijalnog izbora trebaju razmotriti i procijeniti druge različite scenarije i alternative, uključujući i nultu opciju

Pružiti javnosti nužne informacije

 • Javnosti treba objasniti neizvjesnosti koje prate donošenje planova i programa, posebno vezano uz različite alternative
 • Tijela vlasti mogu dodatno informirati javnost o relevantnosti planova i programa, njihovim mogućim posljedicama i poveznicama sa svakodnevnim aktivnostima (pravne posljedice – utjecaj na vlasnička prava, društveni , ekonomski i okolišni utjecaji)
 • Informacija o proceduri odlučivanja, uključujući i sve moguće oblika sudjelovanja
 •  Jednostavne i pristupačne informacije, prilagođene određenom planu i programu (moguće je zatražiti informaciju od javnosti o najboljem mogućem načinu pružanja informacija)

Utvrditi razumne vremenske okvire za sudjelovanje javnosti

 • Uzeti u obzir značajke, kompleksnost, veličinu i moguće utjecaje na okoliš, kao i opseg dokumentacije potrebne za odlučivanje
 • Broj i značajke skupina javnosti koje bi mogle pokazati interes za sudjelovanje
 • Uzeti i obzir percepciju javnosti o tome što podrazumijevaju razumni vremenski rokovi
 • Neovisno o propisanom trajanju, pokazati fleksibilnost u slučaju da se pokaže da javnosti treba više vremena da bi mogla djelotvorno sudjelovati

Uzimanje u obzir ishoda

 • Sva mišljenja iz komentara ne moraju se prihvatiti, ali je potrebno pokazati na koji način se s njima postupilo (moguće je pripremiti tablicu komentara grupiranih u različita tematska područja)
 • Uzimanje u obzir može rezultirati:

- izmjenama plana i programa
- poduzimanjem dodatnih mjera
- izboru alternativnog rješenja
- odustajanjem od ideje usvajanja plana i programa

 • Uz svaki nacrt moguće je priložiti sažeti izvještaj svih izmjena u nacrtu na koje je javnost imala utjecaj

Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.

Vijesti

Od 1. listopada 2018., Čistoća d.o.o., Zadar počinje s novim načinom preuzimanja glomaznog otpada

Od 1. listopada 2018., Čistoća d.o.o., Zadar počinje s novim načinom preuzimanja glomaznog otpada, u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom ...

Od 1. listopada 2018., Čistoća d.o.o., Zadar počinje s novim načinom preuzimanja glomaznog otpada, u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Uredbom o gospodarenju komunal...

Dan planeta Zemlje

U povodu obilježavanja Dana planete Zemlje 22. travnja, Grad Zadar će u suradnji s Hrvatskim šumama-Šumarijom Zadar i Čistoćom d.o.o. u tjednu koji prethodi predmetnom danu, provesti akciju uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u šumama na predjelu Dikla, Kožina i Crnog te u šumi Musapstan.

U povodu obilježavanja Dana planete Zemlje 22. travnja, Grad Zadar će u suradnji s Hrvatskim šumama-Šumarijom Zadar i Čistoćom d.o.o. u tjednu koji prethodi predmetnom danu, provesti akci...

Javni uvid - nacrt plana za gospodarenje otpadom

Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada zadra 2018.- 2023. bit će na javnom uvidu od 26. siječnja do 26. veljače 2018.

Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada zadra 2018.- 2023. bit će na javnom uvidu od 26. siječnja do 26. veljače 2018.     Vezani dokumenti OBAVIJEST[1].pdf Nacrt PGOZad...

Savjetovanje s javnošću

Nacrt prijedloga odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zadra

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/1...