Gospodarenje otpadom danas i sutra

Zakonski okvir

 

Europska unija
U 7. okolišnom akcijskom programu opisana je europska okolišna politika do 2020. i vizija koju  EU unija želi ostvariti do 2050.

 

Vizija EU

U 2050. živimo dobro, u okviru ekoloških granica planeta. Naše blagostanje i zdrav okoliš proizlaze iz inovativnog, kružnog gospodarstva u kojem se ništa uzaludno ne troši, održivo se upravlja prirodnim resursima, a biološka raznolikost je zaštićena, vrednovana i sačuvana na način koji pospješuje otpornost našeg društva. Niskougljični razvoj odavno je razdvojen od korištenja resursa, određivanjem koraka za sigurno i održivo globalno društvo.

 

Svake se godine u EU proizvede 2,7 milijarde tona otpada, od čega 98 milijuna tona opasnog otpada. Po glavi stanovnika 2011. je proizvedeno prosječno 503 kilograma komunalnog otpada, s rasponom od 298 do 718 kilograma po glavi stanovnika među državama članicama. U prosjeku se reciklira ili priprema za ponovno korištenje 40 %  otpada, dok mnoge zemlje još uvijek odlažu preko 75 %  komunalnog otpada, među koje se ubraja i Hrvatska. Europa tako svake godine u otpadu gubi oko 600 milijuna tona materijala koje bi mogla reciklirati ili ponovno iskoristiti.

 

U toj viziji važnu ulogu ima gospodarenje otpadom, jer, ocjena je Europske komisije, resurse još uvijek ne koristimo na održiv i učinkovit način, a otpadom ne gospodarimo na pravi način.  

Europska komisija je u prosincu 2015. donijela novi Paket o kružnom gospodarstvu koji obuhvaća i izmijenjene prijedloge zakona o otpadu. Bitan element Paketa je pretvaranje otpada u resurse, a da bi se to postiglo Komisija je predvidjela neke od sljedećih aktivnosti:

 • Odredit će se zajednički cilj EU-a za recikliranje 65 % komunalnog otpada do 2030.
 • Odredit će se zajednički cilj EU-a za recikliranje ambalažnog otpada od 75 % do 2030.
 • Odredit će se obvezujući cilj smanjenja odlaganja otpada od najviše 10 % cjelokupnog otpada do 2030.
 • Osigurat će se primjena strukturnih fondova kao podrška u provođenju ciljeva EU-a o gospodarenju otpadom na temelju hijerarhije gospodarenja otpadom

Izmijenjeni prijedlozi zakona o otpadu postavljaju jasne ciljeve smanjenja otpada. Njih prate specifične mjere za prevladavanje prepreka i razlika među državama članicama. Doneseni su sljedeći zakonski prijedlozi o otpadu:

 

Hrvatska
Još je Nacionalnom strategijom zaštite okoliša iz 2002. ocijenjeno da gospodarenje otpadom predstavlja najveći problem zaštite okoliša u Hrvatskoj, što je dvije godine kasnije potvrdila i Europska komisija u svojem mišljenju o prijavi Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji. Tijekom pregovora započeo je dugotrajan i zahtjevan proces usklađivanja s pravnom stečevinom EU, izgradnje potrebne infrastrukture za gospodarenje otpadom, kao i promjene svijesti da je otpad problem koji u pravilu treba riješiti netko drugi. 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom i Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske temeljni su dokumenti gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Strategijom koja je donijeta za razdoblje od 2005. do 2025. propisane su smjernice, a Zakonom iz 2013. propisan način gospodarenja otpadom: ciljevi gospodarenja, planski dokumenti, nadležnosti i odgovornosti u svezi s gospodarenjem, troškovi, informacijski sustav, uvjeti za građevine u kojima se obavlja gospodarenje otpadom, način obavljanja djelatnosti, prekogranični promet otpadom, koncesije i nadzor nad gospodarenjem otpadom. Plan gospodarenja otpadom jedan je od provedbenih dokumenata čiji je temeljni zadatak osigurati provođenje ciljeva gospodarenja otpadom definiranih Strategijom.

 

 

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj osnovni je planski dokument o gospodarenju otpadom u RH za razdoblje 2017 do 2022. Glavni ciljevi definirani ovim dokumentom su:

 • unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom
 • unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom
 • sanirati lokacije onečišćene otpadom
 • kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti
 • unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom
 • unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom
 • unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom.

Grad Zadar je svoj osnovni Plan gospodarenja otpada Grada Zadra donio 29. 7. 2011. Plan je izrađen na temelju Zakona o otpadu koji je prestao važiti stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom 2013. Međutim, Plan ostaje na snazi do isteka roka za koji je donesen, kao što je to propisano člankom 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Grad Zadar će donijeti Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018. do 2023., a nakon što je stupio na snagu novi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017.-2022.

Ciljevi i mjere definirani Planom gospodarenja otpadom Grada Zadra.

Cilj, mjera, aktivnost  Ukupna cijena (kuna) Izvor financiranja

Cilj 1: Edukacija i jačanje svijesti građana

 

50.000,00
(godišnje)

Grad Zadar
Čistoća d.o.o.
Sredstva dobivena prijavom projekta na različite fondove

Cilj 2: Provedba mjera odvojenog skupljanja otpada

Mjera 1: Izgradnja reciklažnog dvorišta (RD)  na kopnenom dijelu Grada

1.1. Izgradnja RD za odvojeno skupljanje komunalnog otpada:
- Unapređenje i opremanje postojećeg RD-a na odlagalištu Diklo sukladno zakonskim propisima
- Izgradnja RD u gospodarskoj zoni Crno i/ili zoni Gaženica

3.000.000,00

Grad Zadar

Čistoća d.o.o.

Sredstva dobivena prijavom projekta na različite fondove

1.2. Izgradnja RD za građevni otpad:
- Unapređenje i opremanje RD-a za građevni otpad na  odlagalištu Diklo sukladno zakonskim propisima
- Izgradnja RD za građevni otpad u gospodarskoj zoni Crno i/ili zoni Gaženica

6.000.000,00

Grad Zadar

Čistoća d.o.o.

Sredstva dobivena prijavom projekta na različite fondove

Mjera 2:

2.1. Uspostava zelenih otoka (po mogućnosti najmanje jedno na području svakog mjesnog odbora)

400.000,00

Grad Zadar

Čistoća d.o.o.

Sredstva dobivena prijavom projekta na različite fondove

2.2. Postavljanje spremnika za posebne vrste otpada uz spremnik za miješani komunalni otpad ovisno o prostornim i organizacijskim mogućnostima

3.646.000,00

Mjera 3: Provedba propisa za određene kategorije otpada

Provedba propisa za određene kategorije otpada

Ova mjera obuhvaća sve navedene mjere

Subjekti na koje se odnose zakonski propisi

Mjera 4: Unapređenje organizacije skupljanje miješanog komunalnog otpada

Unapređenje organizacije skupljanje miješanog komunalnog otpada

1.830.000,00

Čistoća d.o.o.
Sredstva dobivena prijavom projekta na različite fondove

Cilj 3: Uspostava mini pretovarnih stanica (PS)/reciklažnih dvorišta (RD)  na otocima

Mjera 1:

Ispitivanje prihvatljivosti postojećih lokacija i određivanje konačnih lokacija

 

 

Mjera 2:

Izgradnja i unapređenje PS-a/RD-a sukladno zakonskim propisima

 

Grad Zadar
Čistoća d.o.o.
Sredstva dobivena prijavom projekta na različite fondove

Cilj 4: Sanacija i zatvaranje odlagališta Diklo

Mjera 1:

1.1. Korištenje odlagališta do zatvaranje uz minimiziranje odloženih količina otpada

200.000,00

Grad Zadar
Čistoća d.o.o.

1.2. Provođenje mjera zaštite okoliša

(godišnje)

Mjera 2:

Sanacija i zatvaranje sukladno projektnoj dokumentaciji i dozvolama za građenje

78.700.000,00

EU+FZOEU

Mjera 3:

Provođenje mjera zaštite okoliša nakon zatvaranja odlagališta sukladno Studiji o utjecaju na okoliš i zakonskim propisima

150.000,00

Grad Zadar

(godišnje)

Cilj 5: Sanacija otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta

Mjera 1:

Identifikacija lokacija, stručna procjena količina otpada te izrada operativnog plana sanacije svake lokacije

45.000,00

Grad Zadar
Onečišćivači

Mjera 2:

Sanacija otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta

3.200.000,00
(oko 400.000,00 godišnje)

Grad Zadar
Onečišćivači
Sredstva dobivena prijavom projekta na različite fondove

Mjera 3: Sprečavanje ponovnog nastajanja neuređenih odlagališta

3.1. Postavljanje table: Zabranjeno odlaganje otpada te informacije o mjestima za odlaganje otpada

8.000,00

Grad Zadar

3.2. Pojačan inspekcijski nadzor nad proizvođačima otpada

 

 

Cilj 6: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom

Mjera 1:

Izrada projektne dokumentacije i ishođenje  dozvola sukladno zakonu

288.000.000,00

JL(R)S

Mjera 2:

Izgradnja ŽCGO i pretovarnih stanica

 

EU+FZOEU+JLS


Grad Zadar svake godine priprema izvještaje o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra.

- Izvješće o izvršenju PGO za 2016. godinu
- Izvješće o izvršenju PGO za 2015. godinu
- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu
- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu - podneseno je Gradskom vijeću 11. srpnja 2014. godine te objavljeno u Glasniku Grada Zadra broj 9/14
- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2012. godinu - podneseno je Gradskom vijeću 5. studenog 2013. godine te objavljeno u Glasniku Grada Zadra broj 14/13
- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2011. godinu – podneseno je Gradskom vijeću Grada Zadra 2. kolovoza 2012. godine te objavljeno u Glasniku Grada Zadra broj 11/12

 


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.

Vijesti

Zelena čistka na Novom Bokanjcu - uklonjeno 158 tona otpada

Povodom Dana Planeta Zemlje 22. travnja zajedničkom akcijom Grada Zadra i trgovačkih društava Čistoće d.o.o. i Vodovoda d.o.o. provedena je akcija uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u šumi na predjelu Novog Bokanjca.

Povodom Dana Planeta Zemlje 22. travnja zajedničkom akcijom Grada Zadra i trgovačkih društava Čistoće d.o.o. i Vodovoda d.o.o. provedena je akcija uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u &scar...

Ponovno koristim stare stvari

Edukativno-informativni projekt Grada Zadra, UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, pod nazivom ZATO ŠTO VOLIM ZADAR nastavlja se i u 2019. godini.

Edukativno-informativni projekt Grada Zadra, UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, pod nazivom ZATO ŠTO VOLIM ZADAR nastavlja se i u 2019. godini.   U suradnji s ...

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Po dostavljenoj prijavi na Javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Po dostavljenoj prijavi na Javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Gradu Zadru odobrena su sredstva u v...

Ministar Ćorić obišao odlagalište otpada Diklo

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić 30. siječnja 2019. godine održao je sastanak s gradonačelnikom Zadra Brankom Dukićem i njegovim suradnicima te predstavnicima Mjesnog odbora Diklo.

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić 30. siječnja 2019. godine održao je sastanak s gradonačelnikom Zadra Brankom Dukićem i njegovim suradnicima te predstavnicim...