Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Temeljem članka 21., stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i o tome obavještava Agenciju za zaštitu okoliša.

Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje 2018. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Plan) izrađen je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine.

Plan gospodarenja otpadom 2018-2023


Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Zadra

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/17) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javnih usluga u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17). Uredba je stupila na snagu 01. 11. 2017. godine. Sukladno tome, Grad Zadar je donio odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Cilj Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zadra, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Odluka o načinu pružanja javne usluge


Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zadra

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna je donijeti odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.

Odluka sadrži:
- mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada;
- mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš što uključuje i uklanjanje naplavljenog morskog otpada.

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zadra

Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zadra


Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra

Gradsko vijeće Grada Zadra donijelo je 29. srpnja 2011. godine Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra, za razdoblje od 8 godina, na temelju tada važećeg Zakona o otpadu („Narodne novine“, broj 178/04, 111/06, 60/08. 87/09).

22. srpnja 2013. godine stupio je na snagu Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) te je prestao važiti Zakon o otpadu („Narodne novine“, broj 178/04, 111/06, 60/08. 87/09).

Sukladno članku 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, postojeći gradski planovi gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju Zakona o otpadu, ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

U siječnju 2017. godine donesen je Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine. U cilju usklađenja plana jedinice lokalne samouprave s planom više razine, Grad Zadar je 2017. godine pokrenuo aktivnosti izrade novog plana gospodarenja otpadom.

01. ožujka 2018. godine Gradsko vijeće Grada Zadra donosi Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje od 2018 do 2023. godine.

Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

IZVJEŠĆE o izvršenju PGO za 2011
IZVJEŠĆE o izvršenju PGO za 2012
IZVJEŠĆE o izvršenju PGO za 2013
IZVJEŠĆE o izvršenju PGO za 2014
IZVJEŠĆE o izvršenju PGO za 2015
IZVJEŠĆE o izvršenju PGO za 2016
IZVJEŠĆE o izvršenju PGO za 2017